24/12/18  Tin của trường  20
                                      HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP 2E
 24/12/18  Phân công chuyên môn  20
Phân công chuyên môn tháng 11
 24/12/18  Tin của trường  24
Trao yêu thương đến học sinh dân tộc thiểu số 
 22/11/18  Tin của trường  25
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG
 22/11/18  Tin của trường  25
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ( 20/11/1982- 20/11/2018 ).
 19/10/18  Tin của trường  35
      ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ
 24/12/18  Tin của trường  20
                                      HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP 2E
 24/12/18  Phân công chuyên môn  20
Phân công chuyên môn tháng 11
 24/12/18  Tin của trường  24
Trao yêu thương đến học sinh dân tộc thiểu số 
 22/11/18  Tin của trường  25
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG
 22/11/18  Tin của trường  25
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ( 20/11/1982- 20/11/2018 ).
 19/10/18  Tin của trường  35
      ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ
 24/12/18  Tin của trường  20
                                      HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP 2E
 24/12/18  Phân công chuyên môn  20
Phân công chuyên môn tháng 11
 24/12/18  Tin của trường  24
Trao yêu thương đến học sinh dân tộc thiểu số 
 22/11/18  Tin của trường  25
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG
 22/11/18  Tin của trường  25
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ( 20/11/1982- 20/11/2018 ).
 19/10/18  Tin của trường  35
      ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ